WIE ZIJN WIJ?

ACTIVITEITEN LIDGELDEN

BIBLIOTHEEK

CONTACTEREN

 DEZE SITE IN ENGELS

Palaeo Publishing & Library Nederlands
 

WIE ZIJN WIJ?


Palaeo Publishing & Library vzw (PP&L) levert sinds 2001 een bijdrage aan wetenschappelijk verantwoorde studie van paleontologische onderwerpen. Elk onderdeel heeft zijn betekenis.

PALAEO

'Palaeo' verwijst naar paleontologie en dus naar de fossielen, die het voorwerp van onze belangstelling uitmaken. Voor vergelijkende studie wordt eveneens gebruik gemaakt van materiaal uit de moderne natuur.
Fossielen verzamelen dient een doel, namelijk het opbouwen van een collectie, alsook het bewaren en beheren ervan in optimale omstandigheden. Zij wordt opgebouwd door middel van eigen opgravingen, schenkingen, legaten en aankopen. Steeds gaat hierbij de aandacht naar de strati-grafische kontekst van de voorwerpen, die volgens een strikt wetenschappelijke methodiek gedokumenteerd wordt. Determinatie gebeurt door vakmensen en gevorderde amateurs, die ook instaan voor verdere studie en publikatie.
Zulke verzamelingen zijn aldus bij uitstek geschikt voor identificatie van fossielen in de collecties van leden en andere belangstellenden.
Een ander element in de verzamelingen is onze lithotheek, die uit sedimentmonsters opgebouwd wordt. Deze laatste worden zorgvuldig geïnventariseerd en bewaard. Hierdoor kunnen zij gebruikt worden om het sediment te dateren, zodat een interpretatie van de fossiele associaties mogelijk wordt. Wij moedigen onze leden aan om de collectie met eigen sedimentmonsters te verrijken.
Kortom onze vereniging bevordert het werken met fossielen uit de collecties. Om die reden zal de vereniging in de toekomst voor een infrastructuur zorgen, o.m. ladenkasten, microscopen, bibliotheek, internet, computers, ... Al deze hulpmiddelen zullen ter beschikking van de leden gesteld worden.

PUBLISHING

Het doel van wetenschappelijk onderzoek is het vergaren van kennis. Dit onderzoek wordt door professionele vorsers uitgevoerd, maar amateurs kunnen zonder twijfel een belangrijke bijdrage hieraan leveren. Onze vereniging wil dan ook een brug tussen beide groepen bouwen.
Het forum voor wetenschappelijke publikatie van de onderzoeksresultaten is onze reeks Palaeontos. Dit zijn monografieën, die in een internationale taal geschreven worden en onregelmatig verschijnen. Alle manuscripten worden door internationale referees beoordeeld. Palaeontos kent een wereldwijde verspreiding zowel bij instituten en vakmensen als bij amateurs.
PP&L heeft ook publikaties van originele bijdragen, die geen strikt wetenschappelijk karakter hebben, maar wel een vernieuwende kijk op het behandelde onderwerp bieden. Het betreft de volledige paleontologische inventaris van een vindplaats of een streek omdat die tot nu toe in de literatuur ontbrak. Of het gaat over taxonomie of systematiek van een bepaalde diergroep. Of het kan een platenatlas zijn over een reeds gepubliceerd onderwerp, maar nu gebundeld met originele foto's. Deze reeks heet Palaeofocus.
De voorbereiding van publikaties wordt steeds binnen de vereniging besproken vanuit het standpunt van originaliteit. De mensen van PP&L helpen iedereen die zulke originele publikatie wil aanbieden. Auteurs dienen de 'richtlijnen voor auteurs' te volgen, zoals deze op de website uitgelegd worden. Deze 'richtlijnen voor auteurs' gelden voor alle publikaties van PP&L.

LIBRARY

De opbouw van een wetenschappelijke bibliotheek is het hoofddoel van PP&L. De bestanden ervan bevatten hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, tijdschriften van belangrijke musea, universiteiten of andere organisaties. Voornoemde instellingen sturen ons hun publikaties in ruil voor Palaeontos. Het aantal ruilabonnementen neemt nog elk jaar toe. Op die wijze is de uitbreiding en modernisering van het boekenbestand gewaarborgd. PP&L beschikt over de grootste niet-institutionele bibliotheek van België op het gebied van de paleontologie.
De inventaris van de bibliotheek kan op de website geraadpleegd worden. Hij bevat alleen de namen en de jaargangen van de tijdschriften waarover wij beschikken.
Er wordt voortdurend aan de catalogus van alle titels gewerkt. Omwille van zijn omvang is deze alleen digitaal beschikbaar. Op aanvraag van leden kan er wel een uittreksel van een deel ervan, bv. de ammonieten, afgedrukt worden. Op bijeenkomsten gebruiken de deelnemers vrij de bibliotheek. Echter kunnen alleen leden werken ontlenen volgens de modaliteiten van het bibliotheekreglement.
Naast de bibliotheek zal PP&L ook andere dokumenten bewaren: topografische kaarten; foto's van ontsluitingen en fossielen; dagboeken van opgravingen en veldwerk alsmede excursieverslagen. In samenwerking met vakmensen, leden van de vereniging en amateurs wordt deze dokumentatie steeds uitgebreid.
Een belangrijke bron van informatie betreft ons foto-archief. Hierin bevinden zich honderden foto's van vindplaatsen, fossielen, profielen, enz. Dit archief kan voorlopig alleen op aanvraag tijdens de vergaderingen geraadpleegd worden.


 
 

ACTIVITEITEN


PP&L organiseert op de derde donderdag van elke maand, behalve in juli, bijeenkomsten vanaf 20 uur in het vergaderlokaal 'Esso-club', Boekenberglei 232 te 2100 Deurne. Telkens vindt er een lezing plaats of wordt er met fossielen gewerkt. De bijeenkomsten staan voor alle geïnteresseerden open.

Activiteitenkalender 2018

  25 januari: nieuwjaarsdrink samen met Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg
  15 februari: lezing door dhr. M. Bosselaers 'Molidae - maanvissen'
  15 maart: lezing door dhr. K. Hoedemakers 'De vindplaats Gross Pampau'
  12 april: lezing door dr. T. Moorkens 'Ontstaan en duur van de IJstijden'
  Mei: geen bijeenkomst
  14 juni: lezing door dhr. L. Madou 'Dinosauriërs'
  Juli: geen bijeenkomst
  Augustus: geen bijeenkomst
  20 september: lezing door K. Hoedemakers 'Het Lutetiaan van de Marne streek'
  18 oktober: lezing door dhr. G. Paredis 'Eocene zoogdieren in de Provence'
  15 november: lezing door dhr. H. Bongers 'Synapsida'
  20 december: opstellen programma voor 2019

In het verleden werden door leden van PP&L opgravingen georganiseerd, o.m. te Heist-op-den-Berg. Dergelijke opgravingen zullen in de toekomst hernomen worden. Excursies naar vindplaatsen worden door onze vereniging niet ingericht.

In dit verband is het nuttig er op te wijzen, dat PP&L met andere verenigingen samenwerkt, o.m. met:
WTKG (Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, Nederland), groepeert al meer dan 40 jaar heel wat paleontologen en geologen, alsook amateurs. Bekend zijn de opgravingen, die WTKG in Miste (nabij Winterswijk) georganiseerd heeft en het internationale tijdschrift Cenozoic Research.
Contactadres: Ronald Pouwer, Engelenburg 321, 2036 RK Haarlem, Nederland. E-mail: ronaldpouwer@gmail.com.

De vereniging is ook lid van de Raad van Aardwetenschappen vzw (RAW), een overkoepelende organisatie die vele geoverenigingen uit België vertegenwoordigt. http://rawcst.mineralogie.be


 
 

LIDGELDEN


Iedereen die belangstelling voor fossielen heeft, kan van onze vereniging lid worden. Wij zijn een dokumentatievereniging en als dusdanig organiseren wij geen uitstappen. Wij stellen wel een grote bibliotheek ter beschikking van de leden. Hieruit kunnen zij putten om zelf excursies of vakantiereizen te plannen. Ook kan de literatuur voor determinatie van de eigen verzameling gebruikt worden of ter voorbereiding van publikaties.
Het lidgeld voor PP&L bedraagt 10 euro. Hiermee kan men aan alle activiteiten deelnemen. Leden krijgen een korting op de boekenprijzen.
Lidgelden worden gestort op onze bankrekening: 001-8453611-40.
Voor betalingen vanuit de euro-zone moeten ook IBAN en BIC code gebruikt worden om dure bankkosten te vermijden:
IBAN: BE 02 0018 4536 1140
BIC/SWIFT: GEBABEBB

Voorzitter:
Norman Andree, Kapucinessenstraat 29, B-2000 Antwerpen.

Penningmeester:
Robert Marquet, Constitutiestraat 50, B-2000 Antwerpen.

De redaktieraad staat in voor de ontvangst en beoordeling van ingediende manuscripten, die aan de hoofdredakteur dienen gestuurd te worden:
Kristiaan Hoedemakers, Minervastraat 23, B-2640 Mortsel
E-MAIL : palaeontos@gmail.com
Identificatienummer Staatsblad: 19679/2001
BTW- en Ondernemingsnummer: BE 0475787176


 
 

BESTELLEN


Mocht U boeken willen bestellen, gelieve Uw bestelling dan aan de secretaris (Kristiaan Hoedemakers, palaeontos@gmail.com) te willen sturen. U krijgt dan per omgaande bevestiging van Uw bestelling alsook een vrijblijvende offerte met de totale kostprijs van Uw bestelling. Deze prijs is met inbegrip van verzendingskosten, die per land en per gewichtscategorie verschillen. Deze prijzen vindt U op de website van de post: www.bpost.be. Bij het totale bedrag dient dan nog 6% BTW geteld te worden. De boeken worden U toegestuurd nadat het verschuldigde bedrag op onze bankrekening overgemaakt is, gelieve hiervoor onze IBAN en BIC te gebruiken als U vanuit het buitenland betaalt. U kan desgewenst ook via Paypal betalen, in dat geval moet U 5% kosten bij de totale prijs rekenen.

IBAN: BE 02 0018 4536 1140
BIC: GEBABEBB
Bank: BNP Paribas, Mechelsesteenweg 8, 2640 Mortsel, België


 
 

BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEKREGLEMENT

1) Het is de bibliothecaris die de werken uit de bibliotheek zal nemen en na raadpleging terug in de kasten zal zetten. De bibliotheek kan tijdens bijeenkomsten door alle aanwezigen vrij geraadpleegd worden. Ontleningen zijn echter alleen mogelijk door de leden van de vereniging Palaeo Publishing & Library vzw. Men dient dus eerst lid te worden van de vereniging alvorens men werken mee naar huis kan nemen.

2) De termijn van ontlening bedraagt ten hoogste twee maanden. Hiervan kan echter na overleg met de bibliothecaris afgeweken worden. Indien werken later dan de afgesproken datum binnengebracht worden, zal een bedrag van 0,50 euro per werk per maand aangerekend worden. Wij willen hiermee vermijden, dat bepaalde werkenpermanent ontleend worden.

3) Het is ten strengste verboden werken te stelen of te beschadigen. Er mag absoluut niet in de werken geschreven worden, er mogen noch aantekeningen noch tekeningen aangebracht worden. Het is niet toegestaan om bladeren uit de boeken te verwijderen of te scheuren of te plooien. Elke andere vorm van beschadiging dient vermeden te worden, in het bijzonder tijdens het kopieëren van bladzijden. Het bestuur van de vereniging kan van de ontlender de vervangingsprijs van het werk vorderen indien een werk beschadigd wordt. Voor zeldzame werken kan de bibliothecaris een waarborg vragen, die bij terugbrengen in goede toestand aan de ontlener zal terugbetaald worden.

4) Elke ontlening zal in een 'ontleenboek' ingeschreven worden, dat door de ontlener getekend dient te worden.

5) Ontleningen gebeuren steeds tijdens bijeenkomsten in ons lokaal en de werken dienen ook tijdens de bijeenkomsten terug gebracht te worden, ten laatste twee maanden na ontlening.

6) Zodra een lid werken ontleent, verklaart hij zich hierdoor akkoord met onderhavig bibliotheekreglement. 
 

BIBLIOTHEEK

BESCHIKBARE TIJDSCHRIFTEN


Abhandlungen und Berichte für Naturkunde (1991-
Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft (2002)
Acta Conchyliorum (2001, 2002, 2004)
Acta Geologica Hispanica (2002)
Acta Musei Naturalis Pragae (1999-
Acta Palaeontologia Romaniae (2000, 2004)
Acta Universitatis Carolinae Geologica (2000-2002)
African Natural History (2005-
Animal Biodiversity (2002, 2008)
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien (2001-
Annales du Muséum d'Histoire Naturelle de Nice (1972-
Annales de la Société d'Histoire Naturelle du Boulonnais (2002-
Annals of the Carnegie Museum of Natural History (2001-
Annals of the South African Museum (1992-2001, 2003)
Aragonia (2000-
Archiv für Geschiebekunde (2002-
Archiv für Molluskenkunde (1976, 2005, 2007)
Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste (1993-
Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano (1993-
Atti Ticinensi di Scienze della Terra (1990-
Atti Ticinensi di Scienze della Terra - Serie speciale (1994, 1998, 1999, 2005)
Batalleria (1987-2003, 2008-2009-
Beiträge zur Paläontologie (1998, 2002-
Belgian Journal of Zoology (2001-2003, 2006-2007)
Berichte des Instituts für Erdwissenschaften Karl-Franzens Universität Graz (2000-
Beringeria (2002-
Berliner Geowissenschaften Abhandlungen - Reihe E (1992-2001)
Berliner Paläobiologische Abhandlungen (2002-
Boletin Museo Nacional de Historia Natural Chile (1993, 1998-
Bollettino del Museo regionale di Scienze Naturali (1999-
Bollettino della Società Paleontologica Italiana (2002-
Bulletin Mississippi Department of Natural Resources (1980, 1982, 1984, 1993)
Bulletin du Centre de Recherche Elf Exploration Production (1995, 1997)
Bulletin of the Geological Society of Denmark (2001-2004)
Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (1992-
Bulletin de la Société belge de Géologie (losse nummers)
Bulletins of the Carnegie Museum of Natural History (1977-1998, losse nummers)
Bulletin of the Florida Museum of Natural History (1965, 1968-1969, 1976, 1987, 1991, 1995, 1997, 2000,2005-2006)
Bulletin of Mineral Research and Exploration (2002-
Bulletin of the Mississippi Office of Geology (1982, 1983, 1984, 1993)
Bulletin of the Mizunami Fossil Museum (1994-
Bulletin of the National Museum of Natural Science (1997-2001)
Bulletin of the National Science Museum - Series C (Geology) (1975-
Bulletin of the Natural History Museum - Geology Series (1969, 1971, 1973, 2002)
Bulletins of American Paleontology (2002-
Bulletin de la Société Académique du Boulonnais (1999-2000)
Bulletin de la Société Géologique de Normandie et des Amis du Muséum d'Histoire Naturelle (2002-
Caenozoic Research (2002-
The Central Mediterranean Naturalist (2001)
Cidaris (1995-1997, 2000-2004)
Ciências da Terra (1976-2007)
Club Conchylia (2000, 2001, 2003)
Collection and Research (2002-2005)
Coloquios de Paleontologia (2001-
Comunicaçoes do Serviços Geologicós de Portugal (2000, 2002-
La Conchiglia (2003-2004)
Contributions from the Museum of Paleontology, The University of Michigan (1954-
Contributions in Science (1989- losse nummers)
Contributions to Tertiary and Quaternary Research (1993-2000)
Cossmanniana (1999)
Courier Forschungsinstitut Senckenberg (1996-
Cuadernos de Paleontologia Aragonesa (2005)
Decheniana (1941, 2000-
Deinsea (1995-
Dissertationes Academia Scientiarium et Artium Slovenica (2000-2008)
Documents des Laboratoires de Géologie de Lyon (nummers 19, 79, 126, 132, 153, 154, 155, 158, 161-165)
Eratica (nummers 1 tot 5)
Estudios Geologicos (2002-
Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alava (1990-
Fossiles de Bulgarie (1964-1987)
Freiberger Forschungshefte Reihe C Paläontologie, Stratigrafie, Fazies (1993-1994, 2001-
Géodiversitas (1998-
Geologica Acta (2003-
Geologica Belgica (2001-
Geologica Carpathica (1995-
Geologica et Palaeontologica (2002-
Geologica Ultraiectina (1999-2004)
Géologie Méditerranéenne (1978, 1982-1996)
Geologie und Paläontologie in Westfalen (2003-
Geologische Abhandlungen Hessen (2001-
Geologisches Jahrbuch Hessen (1983, 2001-
Geologisches Jahrbuch Reihe A (1997-1999, 2007)
Geologisches Jahrbuch Reihe B (1988-1989, 2001, 2003, 2005, 2007-2008)
Geschiebekunde Aktuell (1985-
Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie (1996, 2003)
Greifswalder Geowissenschaftliche Beiträge (1996, 2001-
Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften (1996-2002, 2004-
Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften - Beihefte (2005-
Iberus (1981-1999 (losse delen), 2004-
Investigational Reports (1961-1976 losse nummers)
Jarhbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde (1990-
Jeffersoniana (1978, 2003, 2005)
Journal of Paleontology (1976, 1977, 1980)
Journal of Systematic Palaeontology (2003-
Kaupia (1992-
Kölner Forum für Geologie und Paläontologie (2001-
Leipziger Geowissenschaften (1990-
Mainzer Geowissenschaftliche Mitteilungen (2002-
Mainzer Geowissenschaftliches Archiv (2002-
Malacofauna Pliocenica Toscana (delen 2, 3, 4)
Mas de las Matas (1996-
Memoirs, The Paleontological Society (1969-1985 losse nummers)
Mémoires de la Société Académique du Boulonnais, Série Histoire Naturelle (1986, 1988, 1991, 1996-
Memoirs of the Geological Survey of Belgium (2002-
Memoirs of the National Museum of Victoria (1943-
Memoirs of the Queensland Museum (1996-
Memoirs of the Virgina Museum of Natural History (1992-1994, 2005)
Memorias del Museo Paleontologico de la Universidad de Zaragoza (1994, 2000)
Memorie Museo Regionale di Scienze Naturali (1983)
Memorie di Scienze Geologiche (2000-
Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano (1989, 1992, 2002-
Mesozoic Research (1987-1988)
Meyniana (1953-
Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie (2002-
Mitteilungen aus dem Geologischen Staatsinstitut in Hamburg (1949-1953, 1956, 1959-1961, 1966-1968, 1970-1971, 1975, 1981, 1983, 1985, 1986, 1988)
Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin / Geowissenschaftliche Reihe (1998-
Monographs of the Mizunami Fossil Museum (1981-
Monographs of the National Science Museum (1994, 1998-1999, 2000, 2004-2005, 2009)
Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie (2001-
The Nautilus (1996-
Neue Paläontologische Abhandlungen (2000, 2002)
Notes du Laboratoire de Paléontologie (1977-1981)
Opera Academia Scientiarium et Artium Slovenica (1998, 2005)
Oryctos (1998-2004)
Palaeodiversity (2008-
Palaeontographica Americana (2009-
Paleontologia I Evolucio (1973-2003)
Paleontological Research (2002-
Palévol (2002)
Professional Papers United States Geological Service (1943, 1948)
Professional Papers (2001-
Publicaciones del Seminario de Paleontologia de Zaragoza (1990-
Publications of the Virgina Division of Mineral Resource (1999)
Quaderni del Museo di Paleontologia e Scienze Naturali di Voghera (1980-2000)
Records of the Western Australian Museum (2001-2002)
Revista Española de Paleontologia (2002-
Revista Geologica de América Central (2001-
Revista de la Societat Paleontológica d'Elx, Seccion Geologica (1995-2006)
Revista de la Societat Paleontológica d'Elx, Seccion Vertebrados Actuales (2000-2007)
Revue de Paléobiologie (1987, 1989-
Rivista Piemontese di Storia Naturale (1980-
Science Reports of Niigata University - Series E Geology) (2002-
Science Series of the Natural History Museum of Los Angeles County (1978-2004 losse nummers)
Scripta Geologica (2001-
Scripta - Geology Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis (1991-
Senckenbergiana Lethaea (2002-
Smithsonian Contributions to Paleobiology (1975-1976, 1994, 1999-
Studi e Ricerche (1994-
Studia Geologica Salmanticensia (1970-
Studia Universitatis Babes-Bolyai (1999-
Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Geologica (2000)
Stuttgarter Beiträge für Naturkunde - Serie B (Geologie und Paläontologie) ( 1997, 2003-2007)
Tertiary Research (2005)
Treballs del Museu de Geologia de Barcelona (2001-
Tübinger Mikropaläontologische Mitteilungen (2001-2002)
Utrecht Micropaleontological Bulletins (1970-1991 losse nummers)
Vertebrata Palasiatica (2001-
Virginia Museum of Natural History: Guidebooks (1990-1991)
Yerbilimleri (2001-
Zitteliana (1969-


 
 

CONTACTEREN


Contacteer ons op : palaeontos@gmail.com


 
 

Palaeo Publishing & Library